mgr Bartosz Kobuszewski

7. Estymacja potencjalnych skutków gospodarczych wynikających z odmowy szczepień

7.1. Wprowadzenie

Szacuje się, że szczepienia dzieci ratują każdego roku 2–3 miliony istnień ludzkich na całym świecie, co znacząco przyczyniło się do zmniejszenia światowego wskaźnika śmiertelności niemowląt: z 65 na 1000 urodzeń żywych w 1990 r. do 29 w 2018 r.144 (Nandi, 2020). Jednak poza korzyściami w zakresie zmniejszenia liczby chorych oraz liczby zgonów płynącymi ze stosowania szczepień niosą one także korzyści finansowe. Według szacunków przedstawionych w The American Journal of Managed Care145 (AJMC, 2020) w USA na leczenie dorosłych z chorób, których można uniknąć dzięki szczepieniom, przeznacza się 27 mld USD. Niektóre z opracowanych modeli szacują, że dzięki szczepieniom wykonanym u dzieci urodzonych między 1994 a 2013 rokiem uda się uniknąć w trakcie całego ich życia 322 mln zachorowań, 21 mln hospitalizacji i 732 tys. zgonów, co przekłada się na oszczędności w wysokości 295 mld USD w postaci kosztów bezpośrednich oraz 1,38 kwintylionów USD w postaci kosztów pośrednich (społecznych). Według wyników innej analizy (Ozawa, 2016)146 w 2015 r. koszty leczenia zachorowań, których można było uniknąć, wyniosły 9 mld USD – osoby niezaszczepione odpowiadają za ok. 80% tych kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe, tym bardziej istotne staje się promowanie szczepień i osiąganie wysokiego odsetka wyszczepialności w populacji.

W niniejszym rozdziale podjęto próbę oszacowania wielkości wydatków płatnika publicznego w latach 2021–2030 związanych z udzielaniem świadczeń w związku z leczeniem chorób zakaźnych, przeciw którym szczepienia są obowiązkowe zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, a które to świadczenia udzielane są osobom niezaszczepionym.

7.2. Cel analizy

Celem analizy było oszacowania skutków gospodarczych wynikających z odmowy szczepień w latach 2021–2030 w Polsce.

7.3. Materiał i metody

W celu oszacowania skutków wynikających z odmowy szczepień dokonano prognozy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielanych osobom niezaszczepionym w latach 2021–2030.

W pierwszym kroku wykonano prognozę liczby osób niezaszczepionych w latach 2021–2030 przeciwko:

gruźlicy;

tężcowi;

krztuścowi;

polio;

odrze, śwince i różyczce;

zakażeniom haemofilus influaenze;

zakażeniom pneumokokowym;

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Oszacowań dokonano na podstawie prognozy liczby ludności Głównego Urzędu Statystycznego147 (GUS) oraz biuletynów dotyczących szczepień ochronnych oraz zachorowań na choroby zakaźne publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny za lata 2010–2019, w trzech scenariuszach:

Scenariusz 1 – odsetek osób niezaszczepionych w latach 2021–2030 oszacowano z wykorzystaniem regresji liniowej na podstawie danych PZH z lat 2010–2019,

Scenariusz 2 – odsetek osób niezaszczepionych w latach 2021–2030 przyjęto na podstawie odsetka z roku 2019,

Scenariusz 3 – odsetek osób niezaszczepionych w latach 2021–2030 przyjęto na podstawie odsetków z lat 2010–2019 wg danych PZH, przy założeniu, że odsetek ten będzie malał (tj. w roku 2021 przyjmie wartość z roku 2019, w roku 2022 z roku 2018 etc.)148.

Następnie oszacowano prognozowaną liczbę osób chorych spośród wszystkich niezaszczepionych. Obliczenia przeprowadzono w 4 wariantach:

Wariant 1 – liczbę osób chorych wśród niezaszczepionych w kolejnych latach wyznaczono w oparciu o odsetek chorych niezaszczepionych wśród osób niezaszczepionych dla odry (A), świnki (B) i różyczki (C) w roku 2019,

Wariant 2 – liczbę osób chorych wśród niezaszczepionych w kolejnych latach wyznaczono w oparciu o średni odsetek chorych niezaszczepionych wśród osób niezaszczepionych dla odry (A), świnki (B) i różyczki (C) z lat 2010–2019,

Wariant 3 – liczbę osób chorych wśród niezaszczepionych w kolejnych latach wyznaczono w oparciu o zapadalność na odrę (A), świnkę (B) i różyczkę (C) – obliczono stosunek zapadalności wśród niezaszczepionych do zapadalności ogółem w roku 2019, który następnie wykorzystano do oszacowania zapadalności na pozostałe choroby wśród osób nieszczepionych,

Wariant 4 – liczbę osób chorych wśród niezaszczepionych w kolejnych latach wyznaczono w oparciu o zapadalność ogółem.

Warianty 1–3 oparto na danych dot. odry, świnki i różyczki, bowiem tylko dla tych 3 jednostek chorobowych publikowane są dane dotyczące liczby zachorowań wśród osób niezaszczepionych.

Koszty leczenia chorych niezaszczepionych oszacowano na podstawie danych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykorzystano w tym celu:

średni koszt leczenia 1 pacjenta dla każdej jednostki chorobowej („Prognoza 1”):

- regresja liniowa średniego kosztu leczenia 1 pacjenta na lata 2021–2030 na podst. danych za lata 2010–2020,

- regresja liniowa średniego kosztu leczenia 1 pacjenta na lata 2021–2030 na podst. danych za lata 2010–2019.

średni koszt leczenia 1 pacjenta dla każdej jednostki chorobowej („Prognoza 2”):

- iloczyn średniej liczby świadczeń przypadającej na jednego pacjenta w latach 2021–2030 (regresja liniowa na podst. danych za lata 2010–2020) i średniego kosztu 1 świadczenia w latach 2021–2030 (regresja liniowa na podst. danych za lata 2010–2020),

- iloczyn średniej liczby świadczeń przypadającej na jednego pacjenta w latach 2021–2030 (regresja liniowa na podst. danych za lata 2010–2019) i średniego kosztu 1 świadczenia w latach 2021–2030 (regresja liniowa na podst. danych za lata 2010–2019).

Należy przy tym wskazać, że dane przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmowały pacjentów leczonych w konkretnych powiatach i miastach na prawach powiatu – z tego względu, w celu anonimizacji danych i uniemożliwienia w jakikolwiek sposób identyfikacji pacjenta, w przypadku gdy liczba pacjentów bądź liczba udzielonych świadczeń przyjmowała wartości mniejsze od 5, nie podano konkretnej wartości – przekazano jedynie informację, że liczba pacjentów lub liczba świadczeń w danym powiecie jest <5. W takich przypadkach, do opisanych powyżej oszacowań przyjęto wartość 2,5 (środek przedziału od 1 do 4).

7.4. Wyniki

W niniejszym rozdziale przedstawiono dane udostępnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczące liczby pacjentów, liczby oraz kosztów świadczeń udzielanych w związku z leczeniem chorób zakaźnym, przeciw którym obowiązkowe są szczepienia (zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych). Zaprezentowano również wyniki oszacowań dotyczących prognozowanych wydatków płatnika publicznego w latach 2021–2030 związanych z udzielaniem świadczeń osobom niezaszczepionym przeciw wybranym chorobom zakaźnym (opis przyjętej metodologii: rozdz. 8.3).

7.4.1. Gruźlica A15-A19

Ogółem na leczenie gruźlicy przeznaczono w 2020 r. niemal 171 mln zł (tj. ok. 9% mniej niż rok wcześniej) – najwięcej w woj. mazowieckim (prawie 25 mln zł), najmniej natomiast w woj. opolskim (prawie 2 mln zł). W latach 2010–2020 najwięcej środków przeznaczono w 2019 r., było to niemal 189 mln zł (tj. ok. 23% więcej niż w 2010 r.). Szczegółowe dane kosztowe przedstawiono w Tabeli 1, natomiast zmiany wielkości kosztów leczenia gruźlicy w kolejnych latach przedstawiono na Rycinie 1.

Tabela 1. Koszty leczenia gruźlicy w latach 2010–2020 w podziale na województwa [w tys. zł]

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

2 628,91

2 094,38

2 225,93

2 409,49

2 077,91

2 073,11

2 292,58

2 417,80

4 934,66

4 950,49

6 532,02

DOLNOŚLĄSKIE

9 390,74

8 456,19

7 996,39

8 346,02

8 988,24

8 059,70

8 872,10

10 275,40

13 924,34

12 261,28

10 501,65

KUJAWSKO-POMORSKIE

7 087,07

6 529,79

8 041,38

8 436,90

7 518,93

6 963,02

7 135,30

7 426,87

8 998,85

10 017,79

7 018,21

LUBELSKIE

16 688,58

16 911,56

14 890,71

15 265,24

12 915,20

13 138,40

12 026,27

12 299,92

18 031,74

20 364,50

17 270,47

LUBUSKIE

1 579,20

1 455,87

1 816,74

2 039,65

2 560,09

2 249,06

1 568,01

2 478,57

3 478,25

3 474,73

3 573,19

ŁÓDZKIE

10 454,68

11 542,03

10 723,19

9 385,50

8 267,82

7 856,27

7 278,88

8 108,58

10 376,05

11 635,46

7 130,43

MAŁOPOLSKIE

12 465,86

12 927,84

14 093,72

13 744,29

12 611,77

10 538,42

12 393,97

13 783,87

17 663,08

19 543,07

17 812,04

MAZOWIECKIE

19 892,64

19 704,42

22 893,05

20 188,37

18 435,59

17 783,91

19 418,21

20 574,53

24 896,40

25 349,27

27 474,58

OPOLSKIE

2 398,41

2 303,73

1 947,98

2 565,95

2 036,08

2 122,03

2 252,46

2 243,19

2 443,80

3 179,94

1 911,25

PODKARPACKIE

11 026,14

9 871,19

9 206,46

8 292,85

8 908,95

8 437,92

8 048,48

7 317,81

12 007,65

10 272,13

10 060,18

PODLASKIE

3 597,69

2 385,97

3 208,88

3 415,48

2 719,59

2 067,93

2 527,50

3 768,54

3 426,02

3 733,93

1 955,02

POMORSKIE

7 936,94

6 871,68

6 601,04

6 133,15

5 206,87

4 999,29

5 701,55

5 560,27

7 993,02

8 002,52

7 400,24

ŚLĄSKIE

26 036,42

24 087,74

23 993,16

21 024,68

20 862,43

19 767,03

18 694,38

20 549,31

25 386,99

23 366,95

22 100,02

ŚWIĘTOKRZYSKIE

4 194,07

3 732,43

4 371,68

3 258,82

3 086,65

3 258,09

3 153,58

2 553,35

3 670,69

4 613,66

4 253,33

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

4 545,01

3 882,52

3 805,11

3 733,67

3 784,25

2 739,20

3 944,04

3 437,43

5 600,51

5 982,62

5 536,72

WIELKOPOLSKIE

8 268,08

8 265,41

9 459,79

8 470,87

8 048,89

8 167,45

8 799,42

11 347,85

14 442,47

15 411,87

12 968,65

ZACHODNIOPOMORSKIE

4 522,70

4 893,91

4 733,98

4 454,64

4 121,28

4 493,57

3 828,53

4 961,61

5 923,54

6 221,03

7 433,04

Łącznie

152 713,16

45 916,66

50 009,20

41 165,59

132 150,52

124 714,40

127 935,24

39 104,88

83 198,06

88 381,22

170 931,05

Rycina 1. Koszty leczenia gruźlicy w latach 2010–2020 [w tys. zł]

Zgodnie z danymi NFZ w 2020 r. świadczeń związanych z leczeniem gruźlicy udzielono ponad 11,5 tys. pacjentom – o ok. 26% mniej niż w 2019 r. i niemal trzykrotnie mniej niż w 2010 r. W 2020 r. największą liczbę pacjentów odnotowano w woj. mazowieckim (1 662 pacjentów) oraz woj. śląskim (1 510), najmniej natomiast w woj. opolskim (218) oraz w woj. podlaskim (273). Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 2.

Najmniejszą liczbę pacjentów (≤5) odnotowano w następujących powiatach i miastach na prawach powiatów: kamiennogórskim, lwóweckim, Wałbrzychu, Skierniewicach, gostynińskim, głubczyckim, braniewskim, piskim, węgorzewskim, międzychodzkim i łobeskim.

Największą (≥100 pacjentów) natomiast w: Legnicy, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie Warszawie, Katowicach, gnieźnieńskim, Poznaniu, poznańskim, Koszalinie i Szczecinie.

Tabela 2. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z leczeniem gruźlicy w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

430

266

339

300

283

354

321

335

328

405

344

DOLNOŚLĄSKIE

2 456

2 599

2 287

2 151

1 973

1 807

1 580

1 453

1 329

1 239

989

KUJAWSKO-POMORSKIE

980

766

774

748

690

669

594

538

545

632

454

LUBELSKIE

2 401

2 285

1 953

1 705

1 535

1 383

1 280

1 138

1 161

1 021

805

LUBUSKIE

495

506

450

441

399

356

327

323

306

301

275

ŁÓDZKIE

2 307

2 285

1 985

1 680

1 468

1 342

1 293

1 257

1 077

1 123

803

MAŁOPOLSKIE

1 905

1 671

1 686

1 673

1 758

1 572

1 321

1 152

1 088

1 138

912

MAZOWIECKIE

3 798

3 591

3 517

3 205

2 658

2 666

2 490

2 289

2 067

1 991

1 662

OPOLSKIE

426

413

407

411

385

466

373

377

344

306

218

PODKARPACKIE

1 299

1 246

1 089

964

1 039

901

917

790

743

698

525

PODLASKIE

1 048

612

619

625

523

446

433

405

324

297

273

POMORSKIE

2 174

2 201

1 556

1 300

1 040

1 003

903

811

892

784

615

ŚLĄSKIE

4 159

4 200

3 783

3 380

3 435

3 321

2 915

2 553

2 305

2 057

1 510

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 930

1 662

1 539

741

648

632

585

491

455

437

343

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

855

691

646

643

676

509

479

417

416

359

310

WIELKOPOLSKIE

1 486

1 427

1 422

1 278

1 049

1 150

1 060

1 174

1 353

1 256

1 009

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 191

1 296

1 156

1 122

1 021

1 127

1 063

983

988

803

652

Łącznie

29 336

27 714

25 204

22 363

20 575

19 700

17 930

16 482

15 717

14 843

11 695

Najczęściej świadczeń udzielano pacjentom po 30. roku życia, którzy każdego roku stanowią ok. 90% wszystkich pacjentów, z czego ok. 1/3 ogółu pacjentów stanowią osoby w wieku 45–60 lat. Szczegółowe dane przedstawiono na Rycinie 2.

Rycina 2. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu gruźlicy w podziale na grupy wiekowe

W 2020 r. udzielono ogółem ponad 29 tys. świadczeń finansowanych ze środków publicznych – ponad 2,5-krotnie mniej niż w roku 2010. Oczywiście największej liczby świadczeń udzielono w województwach, w których największa liczba pacjentów była leczona, tj. w woj. mazowieckim i śląskim. W latach 2010–2020 największej liczby świadczeń udzielano pacjentom w wieku powyżej 45 lat. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 3 oraz na Rycinie 3.

Tabela 3. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z gruźlicą w latach 2010–2020 w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

913

645

928

828

752

965

819

873

834

1 068

911

DOLNOŚLĄSKIE

6 934

7 567

6 773

5 901

5 205

4 751

4 615

3 960

3 541

3 397

2 732

KUJAWSKO-POMORSKIE

2 154

1 793

1 766

1 736

1 630

1 538

1 525

1 372

1 273

1 480

1 122

LUBELSKIE

6 728

6 463

5 226

4 183

3 950

3 609

3 219

2 846

2 932

2 526

1 861

LUBUSKIE

1 435

1 346

990

1 149

943

763

784

678

638

608

475

ŁÓDZKIE

7 516

7 282

6 456

5 085

4 915

4 050

4 066

3 802

3 422

3 484

2 457

MAŁOPOLSKIE

5 491

4 563

4 515

4 488

4 659

4 033

3 661

3 202

3 012

2 914

2 359

MAZOWIECKIE

10 876

11 375

9 699

8 924

7 570

6 819

6 659

6 120

5 536

5 243

3 978

OPOLSKIE

1 486

1 532

1 208

1 234

1 159

1 241

1 078

1 168

839

863

611

PODKARPACKIE

3 075

3 228

2 792

2 527

2 708

2 218

2 403

1 936

1 827

1 652

1 273

PODLASKIE

2 410

1 692

1 689

1 358

1 227

1 139

1 053

958

754

851

654

POMORSKIE

6 417

6 072

4 248

3 843

3 133

2 907

2 566

2 307

2 322

2 370

1 846

ŚLĄSKIE

11 602

12 138

9 703

9 106

9 568

8 823

7 327

6 904

5 981

5 207

3 750

ŚWIĘTOKRZYSKIE

3 967

3 729

3 173

2 238

1 909

1 861

1 788

1 463

1 458

1 165

963

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3 373

2 411

1 943

1 688

1 560

1 154

1 272

1 091

972

1 071

725

WIELKOPOLSKIE

4 107

5 010

3 950

3 542

2 588

2 473

2 214

2 423

2 550

2 196

1 870

ZACHODNIOPOMORSKIE

3 634

3 684

3 095

2 860

2 615

2 585

2 352

2 290

2 138

1 793

1 718

Łącznie

82 114

80 525

68 151

60 688

56 086

50 924

47 398

43 389

40 025

37 884

29 300

Rycina 3. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z gruźlicą w latach 2010–2020 w podziale na grupy wiekowe

Z wykorzystaniem danych przedstawionych powyżej oszacowano, że średnia liczba świadczeń w przeliczeniu na jednego pacjenta w latach 2010–2020 zawierała się w przedziale od 2,51 świadczenia w 2020 r. do 2,91 świadczenia w 2011 r. Z kolei średni koszt 1 świadczenia wzrósł z 1 810 zł w 2011 r. do 5 830 zł w 2020 r. ( o ok. 222%). Średni koszt leczenia jednego pacjenta wyniósł w 2020 r. 14 620 zł i był wyższy o 9 710 zł (tj. o ok. 186%) niż w roku 2010. Szczegółowe wyniki oszacowań przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia gruźlicy w latach 2010–2020, oszacowane na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A

średnia liczba świadczeń / pacjent

2,80

2,91

2,70

2,71

2,73

2,58

2,64

2,63

2,55

2,55

2,51

B

średni koszt / świadczenie

1,86

1,81

2,20

2,33

2,36

2,45

2,70

3,21

4,58

4,97

5,83

C

średni koszt / pacjent [B × C]

5,21

5,27

5,95

6,31

6,42

6,33

7,14

8,44

11,66

12,69

14,62

Na podstawie powyższych oszacowań wykonano prognozę średniego kosztu leczenia 1 pacjenta w latach 2021–2030 przy zastosowaniu regresji liniowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia danych za rok 2020. Prognozy dokonano na dwa sposoby: w pierwszym prognozowano średni koszt leczenia 1 pacjenta na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019 („Prognoza 1”), w drugim dokonano prognozy średniej liczby świadczeń przypadającej na 1 pacjenta oraz prognozy średniego kosztu jednego świadczenia na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019, zaś średni koszt leczenia 1 pacjenta stanowi iloczyn powyższych parametrów („Prognoza 2”).

Zgodnie z otrzymanymi wynikami średni koszt leczenia gruźlicy u 1 pacjenta może wynieść w 2030 r. od 17 100 zł do 21 660 zł ( o ok. 17%-48% w stosunku do roku 2020). Szczegółowe wyniki zaprezentowano w Tabeli 5.

Tabela 5. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia gruźlicy w latach 2021–2030 – prognoza na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

13,58

14,47

15,37

16,27

17,17

18,07

18,97

19,87

20,76

21,66

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

2,47

2,44

2,40

2,37

2,34

2,31

2,27

2,24

2,21

2,17

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

5,39

5,77

6,15

6,53

6,91

7,29

7,67

8,05

8,43

8,81

D

średni koszt / pacjent – B × C („Prognoza 2”)

13,32

14,06

14,79

15,49

16,16

16,81

17,43

18,03

18,61

19,15

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

12,54

13,31

14,08

14,85

15,62

16,39

17,16

17,93

18,70

19,46

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

2,47

2,43

2,40

2,37

2,33

2,30

2,27

2,24

2,20

2,17

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

4,96

5,28

5,61

5,93

6,26

6,58

6,91

7,23

7,56

7,88

D

średni koszt / pacjent – B × C („Prognoza 2”)

12,23

12,86

13,46

14,04

14,61

15,15

15,67

16,17

16,64

17,10

Wyniki oszacowań – Scenariusz I

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na gruźlicę wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu I. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) niemal 3 tys. w 2030 r., co stanowi wzrost o ok. 250% względem roku 2021. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w Tabeli 6.

Tabela 6. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/gruźlicy – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz I.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

120

134

151

177

207

245

302

378

410

470

B

175

194

216

248

288

341

409

502

562

647

C

18

20

22

26

29

34

42

52

57

65

Wariant 2

A

56

62

69

79

92

108

129

158

177

204

B

592

652

729

831

957

1 114

1 306

1 566

1 825

2 107

C

820

892

993

1 132

1 321

1 537

1 772

2 103

2 494

2 885

Wariant 3

A

1 064

1 083

1 107

1 145

1 201

1 293

1 436

1 663

1 958

2 391

B

99

101

103

107

114

124

140

164

189

230

C

41

43

44

48

52

59

70

85

91

109

Wariant 4

11

12

12

12

13

13

15

17

20

25

Koszt świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych) – oszacowano, że może wynieść od ponad 14 mln zł w 2021 r. do prawie 63 mln zł w 2030 r. (ponad 4-krotny wzrost w ciągu 10 lat). Szczegółowe wyniki zaprezentowano w Tabeli 7 i Tabeli 8.

Tabela 7. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu I. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 633,77

1 944,85

2 325,77

2 873,56

3 547,27

4 435,80

5 727,27

7 515,08

8 506,97

10 171,04

B

2 376,47

2 807,37

3 317,81

4 030,33

4 947,48

6 168,03

7 751,51

9 977,13

11 678,27

14 009,79

C

247,43

286,49

338,19

416,06

492,98

617,01

801,63

1 028,13

1 176,14

1 404,45

Wariant 2

A

762,70

896,69

1 055,78

1 286,02

1 571,49

1 945,95

2 444,04

3 140,50

3 681,67

4 415,03

B

8 034,37

9 438,80

11 206,74

13 521,48

16 439,35

20 123,24

24 769,60

31 114,54

37 903,07

45 652,00

C

11 128,12

12 916,81

15 269,62

18 418,55

22 674,17

27 769,92

33 606,96

41 782,90

51 790,66

62 499,86

Wariant 3

A

14 443,87

15 680,62

17 019,52

18 637,09

20 627,15

23 363,84

27 244,40

33 031,53

40 665,80

51 785,40

B

1 337,58

1 456,21

1 583,20

1 747,49

1 948,86

2 233,90

2 652,63

3 266,54

3 932,72

4 990,55

C

553,62

616,54

683,89

783,45

895,55

1 062,47

1 322,22

1 681,46

1 895,88

2 359,99

Wariant 4

154,34

166,75

180,03

195,89

215,55

242,75

281,72

340,14

421,64

537,82

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 509,30

1 788,51

2 130,18

2 622,42

3 226,77

4 023,20

5 180,75

6 781,49

7 659,52

9 139,15

B

2 195,42

2 581,70

3 038,79

3 678,08

4 500,45

5 594,31

7 011,83

9 003,20

10 514,91

12 588,44

C

228,58

263,46

309,75

379,70

448,43

559,62

725,14

927,77

1 058,98

1 261,96

Wariant 2

A

704,60

824,61

967,00

1 173,62

1 429,50

1 764,95

2 210,82

2 833,94

3 314,91

3 967,11

B

7 422,29

8 680,06

10 264,29

12 339,74

14 954,00

18 251,48

22 405,97

28 077,26

34 127,24

41 020,43

C

10 280,35

11 878,49

13 985,50

16 808,82

20 625,48

25 186,90

30 400,03

37 704,22

46 631,38

56 159,02

Wariant 3

A

13 343,49

14 420,13

15 588,24

17 008,25

18 763,42

21 190,65

24 644,61

29 807,12

36 614,76

46 531,58

B

1 235,68

1 339,15

1 450,06

1 594,76

1 772,77

2 026,12

2 399,51

2 947,68

3 540,95

4 484,24

C

511,45

566,97

626,38

714,98

814,64

963,65

1 196,05

1 517,32

1 707,02

2 120,56

Wariant 4

142,59

153,34

164,89

178,77

196,07

220,17

254,84

306,93

379,63

483,26

Tabela 8. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu I. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 602,62

1 889,83

2 237,28

2 734,90

3 338,56

4 126,42

5 263,78

6 821,08

7 622,45

8 993,39

B

2 331,16

2 727,96

3 191,58

3 835,85

4 656,37

5 737,84

7 124,20

9 055,76

10 464,02

12 387,67

C

242,71

278,38

325,33

395,98

463,97

573,98

736,76

933,19

1 053,85

1 241,83

Wariant 2

A

748,16

871,33

1 015,62

1 223,96

1 479,02

1 810,23

2 246,25

2 850,48

3 298,86

3 903,84

B

7 881,21

9 171,81

10 780,37

12 869,02

15 472,07

18 719,73

22 765,05

28 241,17

33 962,07

40 366,19

C

10 915,98

12 551,44

14 688,67

17 529,79

21 340,04

25 833,09

30 887,23

37 924,33

46 405,68

55 263,32

Wariant 3

A

14 168,52

15 237,07

16 371,99

17 737,78

19 413,47

21 734,31

25 039,57

29 981,13

36 437,55

45 789,43

B

1 312,08

1 415,02

1 522,97

1 663,17

1 834,19

2 078,10

2 437,96

2 964,88

3 523,81

4 412,72

C

543,07

599,10

657,87

745,64

842,86

988,37

1 215,22

1 526,18

1 698,76

2 086,74

Wariant 4

151,40

162,03

173,18

186,43

202,87

225,82

258,92

308,73

377,80

475,55

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 471,57

1 727,27

2 036,48

2 480,36

3 017,92

3 719,08

4 731,39

6 116,09

6 819,18

8 028,83

B

2 140,53

2 493,31

2 905,12

3 478,84

4 209,17

5 171,42

6 403,64

8 119,81

9 361,29

11 059,07

C

222,86

254,44

296,13

359,13

419,41

517,32

662,24

836,74

942,79

1 108,65

Wariant 2

A

686,98

796,38

924,46

1 110,04

1 336,98

1 631,53

2 019,06

2 555,87

2 951,22

3 485,14

B

7 236,73

8 382,87

9 812,79

11 671,28

13 986,12

16 871,79

20 462,55

25 322,32

30 383,05

36 036,86

C

10 023,33

11 471,79

13 370,30

15 898,26

19 290,53

23 282,95

27 763,23

34 004,69

41 515,33

49 336,26

Wariant 3

A

13 009,90

13 926,41

14 902,54

16 086,89

17 548,99

19 588,79

22 507,02

26 882,45

32 597,66

40 878,45

B

1 204,79

1 293,30

1 386,27

1 508,37

1 658,03

1 872,96

2 191,38

2 658,45

3 152,46

3 939,45

C

498,66

547,56

598,82

676,25

761,91

890,80

1 092,31

1 368,44

1 519,74

1 862,93

Wariant 4

139,02

148,09

157,64

169,08

183,38

203,53

232,74

276,82

337,98

424,55

Wyniki oszacowań – Scenariusz II

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na gruźlicę wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu II w Wariancie 3A (patrz: 7.3.) niemal 1,1 tys. w 2030 r., co stanowi nieznaczny wzrost względem roku 2021. Co istotne, prognozowana liczba osób chorych wśród niezaszczepionych jest ponad 2-krotnie niższa niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 6). Szczegółowe wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 9. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/gruźlicy – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz II.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

109

109

108

108

107

107

106

105

105

104

B

156

155

155

154

153

153

152

151

151

150

C

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

Wariant 2

A

50

50

49

49

49

49

49

48

48

48

B

521

520

519

518

516

515

513

511

509

507

C

729

727

725

724

722

720

718

716

713

710

Wariant 3

A

1 046

1 049

1 052

1 055

1 058

1 061

1 064

1 067

1 070

1 073

B

98

98

98

98

99

99

99

99

100

100

C

40

40

40

40

40

40

41

41

41

41

Wariant 4

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Koszty świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 3A (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych chorych) – oszacowano, że może wynieść od ponad 14 mln zł w 2021 r. do ponad 23 mln zł w 2030 r. ( o ok. 60% w ciągu 10 lat). Prognozowane koszty świadczeń w 2030 r. oszacowane w Scenariuszu II. są ponad 2-krotnie niższe niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 7, Tabela 8). Szczegółowe wyniki zaprezentowano
w Tabeli 10 i 11.

Tabela 10. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu II. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 483,86

1 577,76

1 666,04

1 752,75

1 838,96

1 924,67

2 009,23

2 095,07

2 179,50

2 263,18

B

2 112,58

2 246,94

2 376,75

2 504,73

2 631,64

2 757,43

2 881,42

3 005,30

3 127,20

3 247,64

C

226,79

240,71

254,08

267,12

279,95

292,65

305,18

317,82

330,29

342,68

Wariant 2

A

676,06

718,96

760,41

801,28

841,76

881,83

921,31

960,70

999,48

1 037,80

B

7 077,46

7 526,25

7 975,28

8 420,89

8 862,52

9 298,93

9 729,10

10 152,13

10 568,53

10 978,49

C

9 894,22

10 519,89

11 150,96

11 777,76

12 399,51

13 014,27

13 620,69

14 214,12

14 798,91

15 374,43

Wariant 3

A

14 204,44

15 188,41

16 175,62

17 169,90

18 170,49

19 173,33

20 183,45

21 202,45

22 222,62

23 240,02

B

1 326,25

1 418,02

1 509,42

1 601,35

1 693,97

1 786,92

1 880,60

1 975,49

2 070,48

2 165,27

C

547,21

584,68

621,11

657,57

694,35

731,39

768,71

806,97

845,20

883,39

Wariant 4

152,22

162,73

173,28

183,89

194,55

205,23

215,98

226,82

237,68

248,51

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 370,81

1 450,93

1 525,93

1 599,56

1 672,80

1 745,65

1 817,50

1 890,56

1 962,39

2 033,57

B

1 951,63

2 066,32

2 176,87

2 285,82

2 393,86

2 500,95

2 606,46

2 711,94

2 815,68

2 918,15

C

209,52

221,36

232,72

243,77

254,65

265,43

276,06

286,80

297,39

307,91

Wariant 2

A

624,55

661,16

696,47

731,25

765,71

799,81

833,39

866,92

899,91

932,51

B

6 538,27

6 921,25

7 304,59

7 684,92

8 061,76

8 433,99

8 800,70

9 161,12

9 515,71

9 864,68

C

9 140,44

9 674,25

10 213,21

10 748,41

11 279,18

11 803,74

12 320,94

12 826,59

13 324,67

13 814,64

Wariant 3

A

13 122,30

13 967,48

14 815,31

15 669,30

16 528,73

17 389,92

18 257,45

19 132,75

20 008,85

20 882,23

B

1 225,22

1 304,03

1 382,48

1 461,40

1 540,91

1 620,71

1 701,14

1 782,65

1 864,22

1 945,59

C

505,52

537,68

568,88

600,10

631,62

663,36

695,36

728,20

761,00

793,77

Wariant 4

140,62

149,65

158,71

167,82

176,97

186,14

195,37

204,68

214,00

223,30

Tabela 11. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu II. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 455,57

1 533,13

1 602,65

1 668,17

1 730,76

1 790,43

1 846,63

1 901,59

1 952,89

2 001,14

B

2 072,30

2 183,38

2 286,32

2 383,86

2 476,79

2 565,12

2 648,24

2 727,77

2 802,05

2 871,61

C

222,47

233,90

244,42

254,23

263,48

272,24

280,48

288,47

295,95

303,00

Wariant 2

A

663,17

698,62

731,48

762,62

792,24

820,33

846,75

871,98

895,55

917,64

B

6 942,53

7 313,36

7 671,85

8 014,55

8 341,05

8 650,37

8 941,74

9 214,60

9 469,66

9 707,35

C

9 705,60

10 222,32

10 726,71

11 209,44

11 669,94

12 106,58

12 518,40

12 901,47

13 260,18

13 594,31

Wariant 3

A

13 933,65

14 758,78

15 560,20

16 341,39

17 101,36

17 836,07

18 550,05

19 244,45

19 912,01

20 549,17

B

1 300,97

1 377,91

1 451,99

1 524,08

1 594,29

1 662,29

1 728,40

1 793,06

1 855,20

1 914,56

C

536,77

568,14

597,48

625,84

653,50

680,38

706,50

732,45

757,32

781,11

Wariant 4

149,32

158,13

166,69

175,02

183,11

190,92

198,51

205,88

212,97

219,74

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 336,54

1 401,25

1 458,81

1 512,91

1 564,53

1 613,69

1 659,86

1 705,05

1 747,09

1 786,51

B

1 902,84

1 995,57

2 081,12

2 161,99

2 238,92

2 311,90

2 380,39

2 445,84

2 506,76

2 563,63

C

204,28

213,78

222,48

230,57

238,17

245,36

252,12

258,66

264,76

270,50

Wariant 2

A

608,94

638,53

665,83

691,64

716,15

739,35

761,10

781,86

801,18

819,22

B

6 374,81

6 684,28

6 983,27

7 268,62

7 539,97

7 796,44

8 037,36

8 262,23

8 471,72

8 666,22

C

8 911,93

9 343,02

9 763,95

10 166,15

10 549,15

10 911,46

11 252,26

11 568,05

11 862,79

12 136,30

Wariant 3

A

12 794,23

13 489,26

14 163,61

14 820,47

15 458,93

16 075,36

16 673,86

17 255,45

17 813,63

18 345,25

B

1 194,58

1 259,39

1 321,67

1 382,23

1 441,18

1 498,19

1 553,59

1 607,74

1 659,69

1 709,22

C

492,88

519,27

543,85

567,59

590,74

613,22

635,04

656,75

677,51

697,33

Wariant 4

137,11

144,53

151,72

158,73

165,52

172,07

178,43

184,60

190,52

196,17

Wyniki oszacowań – Scenariusz III

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na gruźlicę wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu II. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) niemal 2,4 tys. w 2030 roku, co stanowi niemal 3-krotny wzrost względem r. 2021. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w Tabeli 12.

Tabela 12. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/gruźlicy – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz III.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

120

134

149

171

197

231

280

346

365

419

B

175

194

214

242

276

319

375

455

492

560

C

18

19

21

23

25

30

37

45

49

56

Wariant 2

A

56

62

68

77

87

100

117

141

154

175

B

592

652

727

823

933

1 060

1 206

1 404

1 574

1 765

C

820

889

982

1 107

1 276

1 461

1 652

1 908

2 159

2 398

Wariant 3

A

1 064

1 083

1 105

1 139

1 188

1 271

1 403

1 615

1 893

2 312

B

99

101

103

107

112

122

138

162

186

227

C

41

43

44

48

51

58

68

83

90

108

Wariant 4

11

11

12

12

12

13

14

16

19

24

Koszty świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych chorych) – oszacowano, że może wynieść od ponad 14 mln zł w 2021 r. do niemal 52 mln zł w 2030 r. ( o ok. 270% w ciągu 10 lat). Prognozowane koszty świadczeń w 2030 r. oszacowane w Scenariuszu II. są o ok. 20% niższe niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 7, Tabela 8). Szczegółowe wyniki zaprezentowano w Tabeli 13 i 14.

Tabela 13. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu III. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 633,91

1 932,51

2 287,28

2 780,95

3 387,99

4 165,01

5 305,97

6 874,95

7 570,44

9 067,04

B

2 376,88

2 805,26

3 292,03

3 939,34

4 736,23

5 767,14

7 105,10

9 032,46

10 225,66

12 121,57

C

247,62

276,55

317,59

378,00

435,26

544,12

695,26

889,54

1 014,50

1 214,57

Wariant 2

A

762,89

893,38

1 042,13

1 246,19

1 485,82

1 801,08

2 218,70

2 809,50

3 189,69

3 787,68

B

8 034,81

9 437,58

11 171,96

13 383,83

16 020,92

19 158,81

22 880,90

27 886,77

32 674,52

38 233,73

C

11 127,72

12 864,44

15 094,67

18 017,28

21 901,52

26 399,25

31 326,28

37 894,55

44 837,45

51 950,22

Wariant 3

A

14 444,09

15 675,31

16 987,25

18 537,06

20 404,23

22 962,95

26 602,59

32 081,56

39 307,60

50 085,81

B

1 337,56

1 454,95

1 578,53

1 736,96

1 930,27

2 205,73

2 614,10

3 215,40

3 862,12

4 919,96

C

553,59

615,20

681,07

776,08

882,47

1 044,90

1 297,34

1 649,56

1 858,81

2 342,19

Wariant 4

154,25

165,82

177,68

191,47

208,70

233,41

269,67

325,14

403,67

517,31

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 509,43

1 777,16

2 094,92

2 537,90

3 081,87

3 777,61

4 799,65

6 203,84

6 816,29

8 147,16

B

2 195,80

2 579,76

3 015,18

3 595,05

4 308,30

5 230,71

6 427,10

8 150,75

9 207,00

10 891,79

C

228,76

254,32

290,88

344,97

395,93

493,51

628,92

802,71

913,44

1 091,34

Wariant 2

A

704,77

821,57

954,49

1 137,28

1 351,57

1 633,55

2 006,98

2 535,25

2 871,94

3 403,40

B

7 422,69

8 678,94

10 232,43

12 214,11

14 573,38

17 376,76

20 697,50

25 164,57

29 419,55

34 354,77

C

10 279,98

11 830,33

13 825,27

16 442,61

19 922,65

23 943,73

28 336,99

34 195,43

40 370,84

46 679,68

Wariant 3

A

13 343,69

14 415,25

15 558,68

16 916,97

18 560,64

20 827,05

24 064,05

28 949,88

35 391,86

45 004,42

B

1 235,66

1 337,99

1 445,78

1 585,16

1 755,86

2 000,56

2 364,65

2 901,53

3 477,39

4 420,81

C

511,42

565,75

623,80

708,25

802,74

947,71

1 173,54

1 488,53

1 673,64

2 104,56

Wariant 4

142,50

152,49

162,74

174,73

189,84

211,70

243,94

293,40

363,46

464,83

Tabela 14. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem gruźlicy osobom niezaszczepionym p/gruźlicy w latach 2021–2030 w Scenariuszu III. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 602,76

1 877,84

2 200,25

2 646,76

3 188,64

3 874,52

4 876,57

6 240,06

6 783,30

8 017,22

B

2 331,57

2 725,91

3 166,78

3 749,26

4 457,56

5 364,90

6 530,10

8 198,33

9 162,44

10 718,07

C

242,90

268,73

305,51

359,76

409,65

506,17

639,00

807,39

909,02

1 073,94

Wariant 2

A

748,35

868,11

1 002,48

1 186,06

1 398,39

1 675,46

2 039,14

2 550,05

2 858,04

3 349,12

B

7 881,64

9 170,63

10 746,91

12 738,01

15 078,27

17 822,57

21 029,20

25 311,48

29 277,17

33 806,84

C

10 915,59

12 500,55

14 520,38

17 147,88

20 612,86

24 558,02

28 791,12

34 395,06

40 175,44

45 935,17

Wariant 3

A

14 168,73

15 231,91

16 340,95

17 642,58

19 203,67

21 361,39

24 449,70

29 118,89

35 220,56

44 286,63

B

1 312,06

1 413,79

1 518,47

1 653,15

1 816,69

2 051,89

2 402,55

2 918,47

3 460,56

4 350,30

C

543,04

597,80

655,16

738,63

830,55

972,02

1 192,35

1 497,22

1 665,54

2 071,00

Wariant 4

151,31

161,13

170,92

182,23

196,42

217,14

247,85

295,11

361,70

457,41

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 471,70

1 716,31

2 002,77

2 400,42

2 882,40

3 492,05

4 383,35

5 595,12

6 068,46

7 157,36

B

2 140,91

2 491,43

2 882,55

3 400,31

4 029,45

4 835,30

5 869,63

7 351,00

8 196,88

9 568,54

C

223,04

245,62

278,08

326,28

370,30

456,20

574,37

723,95

813,23

958,76

Wariant 2

A

687,15

793,44

912,50

1 075,67

1 264,09

1 510,07

1 832,90

2 286,49

2 556,85

2 989,92

B

7 237,12

8 381,79

9 782,33

11 552,46

13 630,14

16 063,20

18 902,27

22 695,43

26 191,86

30 181,01

C

10 022,97

11 425,28

13 217,12

15 551,90

18 633,19

22 133,75

25 879,13

30 840,18

35 941,65

41 008,56

Wariant 3

A

13 010,09

13 921,70

14 874,29

16 000,56

17 359,33

19 252,68

21 976,81

26 109,32

31 508,93

39 536,83

B

1 204,77

1 292,18

1 382,18

1 499,29

1 642,22

1 849,33

2 159,55

2 616,83

3 095,87

3 883,73

C

498,63

546,38

596,36

669,88

750,78

876,07

1 071,75

1 342,48

1 490,02

1 848,88

Wariant 4

138,94

147,27

155,58

165,27

177,55

195,70

222,78

264,61

323,58

408,35

7.4.2. Tężec A33-A35

Ogółem na leczenie tężca przeznaczono w 2020 r. ponad 350 tys. zł (tj. prawie 5-krotnie mniej niż rok wcześniej i najmniej w latach 2010–2020) – najwięcej w woj. podlaskim (ponad 125 tys. zł), natomiast w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim nie przeznaczono na ten cel żadnych środków (w związku z brakiem pacjentów). W latach 2010–2020 najwięcej środków przeznaczono w 2012 r., było to ponad 2,6 mln zł (tj. ponad 7-krotnie więcej niż w 2020 r.). Szczegółowe dane kosztowe przedstawiono w Tabeli 15, natomiast zmiany wielkości kosztów leczenia tężca w kolejnych latach przedstawiono na Rycinie 4.

Tabela 15. Koszty leczenia tężca w latach 2010–2020 w podziale na województwa [w tys. zł]

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

0,03

2,08

2,55

6,80

32,18

2,38

DOLNOŚLĄSKIE

66,00

21,78

574,46

12,22

0,03

129,10

6,24

0,06

113,16

KUJAWSKO-POMORSKIE

3,71

78,06

2,08

6,37

0,26

2,16

LUBELSKIE

165,76

0,04

2,08

2,70

0,03

178,06

571,27

4,67

80,82

LUBUSKIE

0,20

0,03

116,89

9,22

2,14

0,03

ŁÓDZKIE

42,02

3,04

0,12

298,58

5,82

0,06

2,08

535,03

8,53

MAŁOPOLSKIE

789,72

174,79

915,20

656,58

65,04

634,25

932,69

63,56

0,21

25,65

61,39

MAZOWIECKIE

2,11

52,39

474,60

371,49

480,33

2,44

4,16

733,53

2,16

384,76

0,07

OPOLSKIE

94,60

2,04

0,14

128,82

0,03

0,03

86,49

PODKARPACKIE

4,22

2,04

0,03

0,03

1,34

0,08

0,10

93,83

0,47

56,14

0,03

PODLASKIE

6,36

0,08

61,25

0,06

0,48

0,05

125,62

POMORSKIE

0,03

180,55

141,52

0,53

37,28

2,08

0,03

0,03

ŚLĄSKIE

4,10

134,95

303,13

209,16

814,72

2,70

4,32

141,06

90,62

2,46

ŚWIĘTOKRZYSKIE

16,03

293,95

2,16

27,86

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

2,26

0,03

2,08

0,10

116,99

2,92

WIELKOPOLSKIE

616,59

168,97

2,96

1,08

810,45

ZACHODNIOPOMORSKIE

36,38

0,08

0,03

0,42

72,03

169,53

67,75

0,30

Łącznie

1 828,10

575,53

2 608,36

1 343,41

1 875,81

986,58

1 332,89

1 899,49

755,65

1 502,09

354,72

Rycina 4. Koszty leczenia tężca w latach 2010–2020 [w tys. zł]

Zgodnie z danymi NFZ w 2020 r. świadczeń związanych z leczeniem tężca udzielono 25 pacjentom – o ok. 160% mniej niż w 2019 r. i niemal 5-krotnie mniej niż w 2010 r. W 2020 r. największą liczbę pacjentów odnotowano w woj. lubelskim, małopolskim i mazowieckim, natomiast w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim nie leczono pacjentów z rozpoznaniem tężca. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 16.

Pacjentów, u których w 2020 r. rozliczono świadczenia z rozpoznaniem tężca odnotowano w następujących powiatach i miastach na prawach powiatów: biłgorajskim, lubartowskim, Krakowie, suskim, pułtuskim, Warszawie, strzeleckim, Przemyślu, suwalskim i szczecineckim – w żadnym liczba chorych nie przekroczyła 5.

Tabela 16. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z leczeniem tężca w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

0

3

0

3

3

8

3

0

0

3

0

DOLNOŚLĄSKIE

8

8

13

5

3

5

3

0

3

5

0

KUJAWSKO-POMORSKIE

0

8

3

3

5

5

0

0

3

0

0

LUBELSKIE

24

3

3

3

3

0

8

13

5

0

5

LUBUSKIE

3

3

5

3

0

5

0

3

0

0

0

ŁÓDZKIE

3

15

5

0

10

10

3

3

18

10

0

MAŁOPOLSKIE

23

10

18

8

5

13

13

8

5

8

5

MAZOWIECKIE

5

5

8

3

13

5

5

13

3

10

5

OPOLSKIE

3

3

0

0

3

3

3

0

0

3

3

PODKARPACKIE

10

3

3

3

5

5

3

8

8

3

3

PODLASKIE

15

3

0

8

0

3

3

3

0

0

3

POMORSKIE

3

8

3

3

5

0

3

3

3

0

0

ŚLĄSKIE

15

8

10

13

8

8

10

13

10

3

0

ŚWIĘTOKRZYSKIE

0

0

0

5

0

0

0

3

3

5

0

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0

0

8

0

3

3

0

3

5

8

0

WIELKOPOLSKIE

8

6

0

0

3

0

3

0

3

5

0

ZACHODNIOPOMORSKIE

3

3

0

3

3

5

3

0

0

5

3

Łącznie

119

84

75

58

68

75

58

68

65

65

25

Najczęściej świadczeń udzielano pacjentom po 60 roku życia. W 2020 r. nie udzielano świadczeń osobom młodszym, w 2010 r. grupa ta stanowiła 74% wszystkich pacjentów, natomiast w 2018 r. – 38%. Szczegółowe dane przedstawiono na Rycinie 5.

Rycina 5. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu tężca w podziale na grupy wiekowe

W 2020 r. udzielono ogółem 25 świadczeń dotyczących przypadków tężca finansowanych ze środków publicznych – ponad 5-krotnie mniej niż w roku 2010. Oczywiście największej liczby świadczeń udzielono w województwach, w których największa liczba pacjentów była leczona, tj. w woj. lubelskim, małopolskim i mazowieckim. W latach 2010–2020 największej liczby świadczeń udzielano pacjentom w wieku powyżej 60 lat. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 17 oraz na Rycinie 6.

Tabela 17. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z tężcem w latach 2010–2020 w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

0

3

0

3

3

8

3

0

0

3

0

DOLNOŚLĄSKIE

8

8

15

5

3

5

3

0

3

5

0

KUJAWSKO-POMORSKIE

0

8

3

3

5

5

0

0

3

0

0

LUBELSKIE

24

3

3

5

3

0

8

13

5

0

5

LUBUSKIE

10

3

5

3

0

5

0

3

0

0

0

ŁÓDZKIE

3

15

5

0

10

10

3

3

18

10

0

MAŁOPOLSKIE

23

10

18

10

5

40

20

8

5

8

5

MAZOWIECKIE

5

5

8

3

13

5

5

31

3

10

5

OPOLSKIE

3

3

0

0

3

3

3

0

0

3

3

PODKARPACKIE

10

3

3

3

5

5

3

8

8

3

3

PODLASKIE

15

3

0

8

0

3

3

3

0

0

3

POMORSKIE

3

8

3

3

5

0

3

3

3

0

0

ŚLĄSKIE

15

8

10

13

8

8

10

13

10

3

0

ŚWIĘTOKRZYSKIE

5

0

0

5

0

0

0

3

3

5

0

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0

0

8

0

3

3

0

3

5

8

0

WIELKOPOLSKIE

8

6

0

0

3

0

3

0

3

5

0

ZACHODNIOPOMORSKIE

3

3

0

3

3

5

3

0

0

5

3

Łącznie

132

84

78

63

68

103

65

86

65

65

25

Rycina 6. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z tężcem w latach 2010–2020 w podziale na grupy wiekowe

Z wykorzystaniem danych przedstawionych powyżej oszacowano, że średnia liczba świadczeń w przeliczeniu na jednego pacjenta w latach 2010–2020 zawierała się w przedziale od 1,00 świadczenia w 2011 r., 2014 r., i latach 2018–2019 do 1,37 świadczenia w 2015 r. Z kolei średni koszt 1 świadczenia wzrósł z 13 900 zł w 2010 r. do 33 660 zł w 2012 r. ( o ok. 142%, najwyższy w okresie 2010–2020); w 2020 r. koszt ten wyniósł 14 190 zł, tj. o ok. 40% mniej niż rok wcześniej. Szczegółowe wyniki oszacowań przedstawiono w Tabeli 18.

Tabela 18. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia TĘŻCA w latach 2010–2020, oszacowane na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A

średnia liczba świadczeń / pacjent

1,11

1,00

1,03

1,09

1,00

1,37

1,13

1,27

1,00

1,00

1,00

B

średni koszt / świadczenie

13,90

6,89

33,66

21,49

27,79

9,63

20,51

22,09

11,63

23,11

14,19

C

średni koszt / pacjent [B × C]

15,36

6,89

34,78

23,36

27,79

13,15

23,18

28,14

11,63

23,11

14,19

Na podstawie powyższych oszacowań wykonano prognozę średniego kosztu leczenia 1 pacjenta w latach 2021–2030, przy zastosowaniu regresji liniowej, z uwzględnieniem i bez uwzględnienia danych za rok 2020. Prognozy dokonano na dwa sposoby: w pierwszym prognozowano średni koszt leczenia 1 pacjenta na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019 („Prognoza 1”), w drugim dokonano prognozy średniej liczby świadczeń przypadającej na 1 pacjenta oraz prognozy średniego kosztu jednego świadczenia na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019, zaś średni koszt leczenia 1 pacjenta stanowi iloczyn powyższych parametrów („Prognoza 2”).

Zgodnie z otrzymanymi wynikami średni koszt leczenia tężca u 1 pacjenta może wynieść w 2030 r. od 19 140 zł do 26 390 zł ( o ok. 34%-86% w stosunku do roku 2020). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 19.

Tabela 19. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia TĘŻCA w latach 2021–2030 – prognoza na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

19,84

19,79

19,74

19,69

19,64

19,59

19,54

19,49

19,44

19,39

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,07

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

18,30

18,25

18,20

18,14

18,09

18,04

17,98

17,93

17,88

17,82

D

średni koszt / pacjent – B × C („Prognoza 2”)

19,84

19,76

19,69

19,61

19,53

19,45

19,37

19,30

19,22

19,14

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

22,89

23,22

23,55

23,88

24,21

24,54

24,87

25,20

25,53

25,86

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

1,13

1,13

1,14

1,14

1,15

1,15

1,16

1,16

1,17

1,17

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

20,53

20,75

20,98

21,20

21,42

21,65

21,87

22,10

22,32

22,55

D

średni koszt / pacjent – B x C („Prognoza 2”)

23,18

23,53

23,88

24,23

24,59

24,95

25,30

25,67

26,03

26,39

Wyniki oszacowań – Scenariusz I

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na tężca wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu I. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) 797 osób w 2030 r., co stanowi wzrost o ok. 100% względem roku 2021. Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 20.

Tabela 20. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/tężcowi – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz I.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

72

78

85

91

97

104

110

118

127

132

B

73

81

91

100

108

119

127

138

152

158

C

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

Wariant 2

A

28

31

34

37

40

43

46

49

54

56

B

217

243

273

304

333

369

396

434

481

499

C

395

433

476

519

561

612

650

704

771

797

Wariant 3

A

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

B

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,37

0,38

0,41

0,44

0,46

C

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,26

0,26

0,28

0,29

0,30

Wariant 4

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

0,14

0,14

Koszt świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych) – oszacowano, że może wynieść od ponad 9 mln zł w 2021 r. do ponad 21 mln zł w 2030 r. (ponad 2-krotny wzrost w ciągu 10 lat). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 21 i 22.

Tabela 21. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu I. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 431,42

1 548,72

1 670,79

1 790,62

1 907,02

2 044,18

2 149,29

2 296,16

2 476,86

2 550,88

B

1 452,00

1 613,10

1 787,82

1 961,19

2 129,92

2 329,88

2 481,38

2 692,81

2 954,53

3 054,49

C

466,59

488,70

511,09

532,33

552,43

575,12

593,29

617,32

646,35

660,73

Wariant 2

A

555,91

609,54

667,15

724,08

779,30

844,18

893,68

962,05

1 046,37

1 079,72

B

4 296,40

4 807,43

5 391,12

5 976,86

6 548,32

7 231,39

7 742,89

8 460,42

9 357,97

9 676,22

C

7 838,19

8 563,43

9 390,32

10 215,99

11 021,00

11 985,27

12 708,44

13 722,55

14 995,94

15 451,27

Wariant 3

A

49,77

54,37

59,36

64,28

69,04

74,47

78,71

84,27

90,95

93,83

B

5,15

5,54

5,94

6,33

6,72

7,17

7,52

8,00

8,60

8,85

C

3,95

4,18

4,39

4,59

4,78

5,00

5,18

5,42

5,71

5,86

Wariant 4

2,13

2,20

2,27

2,33

2,39

2,46

2,51

2,58

2,66

2,70

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 650,90

1 816,54

1 992,64

2 171,01

2 350,10

2 560,02

2 734,88

2 968,17

3 252,08

3 401,36

B

1 674,63

1 892,05

2 132,22

2 377,81

2 624,78

2 917,81

3 157,45

3 480,90

3 879,25

4 072,88

C

538,13

573,21

609,54

645,42

680,78

720,25

754,94

797,99

848,64

881,03

Wariant 2

A

641,15

714,95

795,66

877,91

960,37

1 057,20

1 137,17

1 243,62

1 373,87

1 439,70

B

4 955,16

5 638,78

6 429,64

7 246,57

8 069,76

9 056,21

9 852,49

10 936,52

12 286,86

12 902,32

C

9 040,01

10 044,32

11 199,21

12 386,24

13 581,64

15 009,72

16 170,93

17 738,70

19 689,42

20 602,81

Wariant 3

A

57,40

63,78

70,79

77,93

85,08

93,26

100,16

108,93

119,41

125,11

B

5,94

6,50

7,09

7,68

8,28

8,98

9,56

10,34

11,29

11,80

C

4,55

4,90

5,24

5,56

5,89

6,26

6,59

7,01

7,50

7,82

Wariant 4

2,45

2,58

2,70

2,83

2,95

3,08

3,19

3,33

3,49

3,61

Tabela 22. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu I. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 431,30

1 546,40

1 665,93

1 782,88

1 896,08

2 029,56

2 130,88

2 273,23

2 448,61

2 518,16

B

1 451,87

1 610,68

1 782,62

1 952,71

2 117,70

2 313,21

2 460,12

2 665,91

2 920,83

3 015,31

C

466,55

487,97

509,60

530,03

549,26

571,01

588,21

611,15

638,97

652,26

Wariant 2

A

555,87

608,63

665,21

720,96

774,83

838,14

886,03

952,45

1 034,44

1 065,87

B

4 296,03

4 800,24

5 375,45

5 951,03

6 510,76

7 179,68

7 676,55

8 375,93

9 251,22

9 552,10

C

7 837,53

8 550,62

9 363,01

10 171,84

10 957,79

11 899,56

12 599,55

13 585,50

14 824,88

15 253,07

Wariant 3

A

49,76

54,29

59,18

64,00

68,65

73,94

78,04

83,43

89,91

92,62

B

5,15

5,53

5,92

6,31

6,68

7,12

7,45

7,92

8,50

8,73

C

3,95

4,17

4,38

4,57

4,75

4,96

5,13

5,37

5,64

5,79

Wariant 4

2,13

2,19

2,26

2,32

2,38

2,44

2,49

2,55

2,63

2,67

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 672,37

1 841,26

2 021,09

2 203,61

2 387,27

2 602,72

2 783,02

3 023,34

3 315,89

3 471,80

B

1 696,41

1 917,79

2 162,65

2 413,51

2 666,30

2 966,48

3 213,03

3 545,60

3 955,37

4 157,23

C

545,13

581,01

618,24

655,11

691,54

732,27

768,23

812,82

865,29

899,27

Wariant 2

A

649,49

724,68

807,02

891,09

975,55

1 074,84

1 157,19

1 266,73

1 400,83

1 469,52

B

5 019,61

5 715,50

6 521,42

7 355,36

8 197,39

9 207,27

10 025,93

11 139,77

12 527,94

13 169,54

C

9 157,59

10 180,98

11 359,09

12 572,20

13 796,43

15 260,07

16 455,59

18 068,37

20 075,75

21 029,50

Wariant 3

A

58,14

64,64

71,80

79,10

86,43

94,82

101,92

110,96

121,76

127,70

B

6,01

6,58

7,19

7,80

8,41

9,13

9,73

10,53

11,51

12,04

C

4,61

4,97

5,31

5,65

5,98

6,37

6,71

7,14

7,64

7,98

Wariant 4

2,49

2,61

2,74

2,87

2,99

3,13

3,25

3,39

3,56

3,68

Wyniki oszacowań – Scenariusz II

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na tężca wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu II. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) ponad 350 osób w 2030 roku, co stanowi nieznaczny spadek względem roku 2021. Co istotne prognozowana liczba osób chorych wśród niezaszczepionych jest ponad 2-krotnie niższa niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 6). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 23.

Tabela 23. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/tężcowi – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz II.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

B

74

73

72

71

71

70

69

68

67

66

C

23

22

22

22

21

21

21

20

20

20

Wariant 2

A

28

28

27

27

27

26

26

26

25

25

B

219

216

215

213

211

209

207

204

202

199

C

393

388

384

380

376

371

367

362

358

353

Wariant 3

A

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

B

0,26

0,26

0,25

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

0,23

0,23

C

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

Wariant 4

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

Koszty świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych chorych) – oszacowano, że może wynieść ok. 9 mln zł w całym analizowanym okresie. Prognozowane koszty świadczeń w 2030 r. oszacowane w Scenariuszu II. są ponad 2-krotnie niższe niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 21, Tabela 22). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 24 i 25.

Tabela 24. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu II. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 419,64

1 401,77

1 377,33

1 352,01

1 327,27

1 303,56

1 280,35

1 260,00

1 239,85

1 220,89

B

1 463,65

1 448,00

1 427,77

1 406,59

1 385,45

1 364,79

1 343,66

1 323,80

1 303,15

1 282,86

C

451,55

444,17

436,04

427,40

418,64

410,13

402,03

394,66

387,79

381,55

Wariant 2

A

555,48

548,95

540,83

532,35

523,80

515,37

506,88

498,89

490,83

483,05

B

4 337,25

4 283,44

4 236,98

4 189,80

4 141,07

4 090,90

4 037,46

3 980,40

3 919,34

3 857,06

C

7 797,06

7 685,72

7 585,70

7 482,80

7 379,51

7 276,75

7 172,05

7 062,23

6 950,59

6 840,16

Wariant 3

A

51,57

50,90

50,23

49,54

48,82

48,09

47,33

46,57

45,78

45,00

B

5,13

5,06

4,97

4,87

4,78

4,69

4,61

4,53

4,46

4,40

C

4,00

3,95

3,86

3,77

3,68

3,60

3,53

3,47

3,42

3,37

Wariant 4

2,06

2,03

1,99

1,95

1,91

1,87

1,83

1,80

1,76

1,73

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 637,31

1 644,18

1 642,65

1 639,23

1 635,65

1 632,51

1 629,18

1 628,76

1 627,90

1 627,94

B

1 688,07

1 698,41

1 702,81

1 705,40

1 707,35

1 709,19

1 709,75

1 711,23

1 711,01

1 710,57

C

520,78

520,98

520,04

518,20

515,90

513,63

511,57

510,16

509,16

508,76

Wariant 2

A

640,65

643,88

645,01

645,44

645,50

645,42

644,99

644,91

644,45

644,10

B

5 002,28

5 024,18

5 053,16

5 079,87

5 103,21

5 123,23

5 137,48

5 145,33

5 146,03

5 143,03

C

8 992,57

9 014,82

9 046,96

9 072,42

9 094,07

9 113,02

9 126,11

9 129,12

9 126,01

9 120,71

Wariant 3

A

59,48

59,71

59,91

60,06

60,17

60,23

60,23

60,20

60,11

60,01

B

5,92

5,94

5,93

5,91

5,89

5,88

5,86

5,86

5,86

5,86

C

4,62

4,63

4,60

4,57

4,54

4,51

4,49

4,49

4,49

4,49

Wariant 4

2,38

2,38

2,37

2,36

2,35

2,34

2,33

2,32

2,32

2,31

Tabela 25. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu II. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 419,52

1 399,67

1 373,33

1 346,17

1 319,66

1 294,24

1 269,38

1 247,42

1 225,71

1 205,23

B

1 463,52

1 445,84

1 423,62

1 400,51

1 377,51

1 355,03

1 332,15

1 310,58

1 288,28

1 266,40

C

451,51

443,50

434,78

425,55

416,23

407,20

398,59

390,71

383,36

376,65

Wariant 2

A

555,43

548,13

539,25

530,05

520,79

511,69

502,54

493,91

485,23

476,85

B

4 336,89

4 277,03

4 224,66

4 171,69

4 117,32

4 061,65

4 002,86

3 940,65

3 874,64

3 807,59

C

7 796,39

7 674,22

7 563,64

7 450,46

7 337,18

7 224,71

7 110,59

6 991,70

6 871,30

6 752,42

Wariant 3

A

51,57

50,83

50,09

49,32

48,54

47,75

46,93

46,10

45,26

44,43

B

5,13

5,05

4,96

4,85

4,75

4,66

4,57

4,49

4,41

4,34

C

4,00

3,94

3,85

3,75

3,66

3,58

3,50

3,44

3,38

3,32

Wariant 4

2,06

2,02

1,98

1,94

1,90

1,86

1,82

1,78

1,74

1,71

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 658,61

1 666,55

1 666,10

1 663,84

1 661,52

1 659,74

1 657,86

1 659,03

1 659,84

1 661,65

B

1 710,02

1 721,52

1 727,11

1 731,01

1 734,35

1 737,70

1 739,85

1 743,04

1 744,58

1 745,99

C

527,56

528,07

527,47

525,98

524,06

522,20

520,58

519,64

519,15

519,29

Wariant 2

A

648,98

652,64

654,22

655,13

655,70

656,19

656,34

656,89

657,09

657,44

B

5 067,34

5 092,54

5 125,30

5 156,13

5 183,92

5 208,69

5 227,92

5 240,96

5 247,00

5 249,54

C

9 109,53

9 137,48

9 176,11

9 208,63

9 237,90

9 265,02

9 286,77

9 298,79

9 305,07

9 309,60

Wariant 3

A

60,25

60,52

60,77

60,96

61,12

61,23

61,29

61,32

61,29

61,25

B

6,00

6,02

6,01

6,00

5,98

5,97

5,97

5,97

5,97

5,98

C

4,68

4,69

4,67

4,64

4,61

4,59

4,57

4,57

4,58

4,58

Wariant 4

2,41

2,41

2,40

2,40

2,39

2,38

2,37

2,36

2,36

2,36

Wyniki oszacowań – Scenariusz III

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na tężca wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu II. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) ponad 240 osób w 2030 r., co stanowi niemal 2-krotny spadek względem roku 2021. Co istotne, prognozowana liczba osób chorych wśród niezaszczepionych jest ponad 3-krotnie niższa niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 6). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 26.

Tabela 26. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/tężcowi – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz III.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

76

63

56

53

48

45

43

39

42

39

B

81

63

55

54

49

46

44

40

44

40

C

23

21

19

17

15

15

14

13

13

12

Wariant 2

A

30

24

21

20

18

17

16

15

16

15

B

244

193

165

169

154

149

141

136

146

130

C

428

361

316

307

284

279

263

257

269

243

Wariant 3

A

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

B

0,27

0,23

0,20

0,19

0,17

0,16

0,15

0,14

0,15

0,14

C

0,21

0,16

0,15

0,14

0,12

0,11

0,10

0,09

0,10

0,10

Wariant 4

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

Koszty świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych chorych) – oszacowano, że może wynieść prawie 10 mln zł w 2021 r. do ponad 6 mln zł w 2030 r. ( o ok. 40% w ciągu 10 lat). Prognozowane koszty świadczeń w 2030 r. oszacowane w Scenariuszu II. są ponad 3-krotnie niższe niż w Scenariuszu I. (patrz: Tabela 21, Tabela 22). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 27 i 28.

Tabela 27. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu III. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 512,06

1 241,71

1 110,28

1 047,10

941,48

888,21

834,80

765,46

809,32

759,54

B

1 602,72

1 253,32

1 077,41

1 064,30

958,09

905,71

851,29

786,67

848,40

770,73

C

464,50

416,96

378,58

330,54

300,86

285,41

265,65

252,64

253,65

241,24

Wariant 2

A

599,39

482,93

419,78

401,11

360,45

340,88

319,22

298,00

315,31

288,88

B

4 833,64

3 818,78

3 264,72

3 326,09

3 033,30

2 926,57

2 760,43

2 648,44

2 843,96

2 526,43

C

8 500,76

7 145,38

6 238,78

6 052,23

5 586,08

5 461,98

5 140,71

5 009,47

5 225,62

4 714,87

Wariant 3

A

54,80

41,90

34,54

33,07

28,97

26,84

25,18

23,44

24,56

22,50

B

5,43

4,46

3,98

3,73

3,36

3,17

2,98

2,72

2,87

2,72

C

4,12

3,25

2,98

2,70

2,38

2,17

2,04

1,76

1,88

1,88

Wariant 4

2,09

1,93

1,78

1,55

1,42

1,37

1,27

1,23

1,21

1,17

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

1 743,90

1 456,44

1 324,16

1 269,54

1 160,22

1 112,34

1 062,25

989,49

1 062,63

1 012,77

B

1 848,47

1 470,06

1 284,96

1 290,39

1 180,69

1 134,26

1 083,23

1 016,91

1 113,94

1 027,70

C

535,72

489,06

451,51

400,75

370,77

357,43

338,02

326,58

333,03

321,67

Wariant 2

A

691,29

566,44

500,64

486,32

444,20

426,90

406,20

385,22

414,00

385,20

B

5 574,78

4 479,16

3 893,62

4 032,67

3 738,06

3 665,09

3 512,53

3 423,56

3 734,07

3 368,75

C

9 804,17

8 381,04

7 440,58

7 337,94

6 883,95

6 840,30

6 541,33

6 475,57

6 861,15

6 286,83

Wariant 3

A

63,21

49,15

41,20

40,09

35,71

33,61

32,05

30,30

32,24

30,00

B

6,26

5,23

4,75

4,52

4,15

3,97

3,79

3,52

3,77

3,63

C

4,75

3,81

3,55

3,28

2,93

2,72

2,60

2,28

2,46

2,50

Wariant 4

2,41

2,27

2,12

1,88

1,75

1,71

1,62

1,59

1,59

1,55

Tabela 28. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem tężca osobom niezaszczepionym p/tężcowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu III. – „Prognoza 2” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 511,93

1 239,85

1 107,05

1 042,57

936,08

881,86

827,65

757,82

800,09

749,79

B

1 602,59

1 251,44

1 074,28

1 059,70

952,59

899,23

844,00

778,82

838,72

760,85

C

464,46

416,33

377,48

329,11

299,14

283,37

263,37

250,12

250,75

238,15

Wariant 2

A

599,34

482,21

418,56

399,38

358,38

338,44

316,49

295,03

311,72

285,18

B

4 833,23

3 813,07

3 255,23

3 311,72

3 015,90

2 905,64

2 736,78

2 621,99

2 811,52

2 494,02

C

8 500,04

7 134,69

6 220,63

6 026,07

5 554,04

5 422,92

5 096,66

4 959,44

5 166,01

4 654,39

Wariant 3

A

54,80

41,84

34,44

32,92

28,81

26,65

24,97

23,21

24,28

22,21

B

5,43

4,45

3,97

3,71

3,34

3,15

2,96

2,70

2,84

2,69

C

4,12

3,24

2,97

2,69

2,37

2,16

2,03

1,75

1,85

1,85

Wariant 4

2,09

1,93

1,77

1,54

1,41

1,36

1,26

1,22

1,20

1,15

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 2”)

Wariant 1

A

1 766,58

1 476,26

1 343,06

1 288,60

1 178,57

1 130,90

1 080,95

1 007,88

1 083,48

1 033,74

B

1 872,51

1 490,06

1 303,30

1 309,77

1 199,36

1 153,18

1 102,30

1 035,81

1 135,79

1 048,98

C

542,69

495,72

457,96

406,77

376,63

363,39

343,97

332,65

339,57

328,34

Wariant 2

A

700,28

574,15

507,79

493,62

451,22

434,02

413,35

392,38

422,12

393,18

B

5 647,29

4 540,11

3 949,20

4 093,22

3 797,18

3 726,22

3 574,36

3 487,18

3 807,34

3 438,52

C

9 931,69

8 495,07

7 546,80

7 448,11

6 992,83

6 954,39

6 656,48

6 595,92

6 995,77

6 417,03

Wariant 3

A

64,03

49,81

41,79

40,69

36,27

34,17

32,61

30,87

32,87

30,62

B

6,35

5,30

4,82

4,59

4,21

4,04

3,86

3,59

3,85

3,71

C

4,81

3,86

3,60

3,33

2,98

2,77

2,65

2,32

2,51

2,55

Wariant 4

2,45

2,30

2,15

1,91

1,78

1,74

1,65

1,62

1,62

1,59

7.4.3. Krztusiec A37

Ogółem na leczenie krztuśca przeznaczono w 2020 r. ponad 1 mln zł (tj. ponad 2-krotnie mniej niż rok wcześniej i najmniej w latach 2010–2020) – najwięcej w woj. łódzkim (ponad 452 tys. zł), najmniej natomiast w woj. lubuskim (5,5 tys. zł). W latach 2010–2020 najwięcej środków przeznaczono w 2016 r., było to niemal 9,3 mln zł (tj. ponad 9-krotnie więcej niż w 2020 r.). Szczegółowe dane kosztowe przedstawiono w Tabeli 29, natomiast zmiany wielkości kosztów leczenia krztuśca w kolejnych latach przedstawiono na Rycinie 7.

Tabela 29. Koszty leczenia krztuśca w latach 2010–2020 w podziale na województwa [w tys. zł]

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

562,89

765,28

1 342,23

546,15

655,44

1 599,93

2 009,44

1 016,76

529,37

762,00

214,20

DOLNOŚLĄSKIE

112,97

93,35

123,10

134,26

96,10

198,49

224,17

104,33

137,97

43,93

32,04

KUJAWSKO-POMORSKIE

80,96

254,47

265,32

66,84

221,28

324,27

617,19

213,75

148,18

32,50

24,48

LUBELSKIE

45,05

105,31

207,89

12,83

61,99

257,06

202,31

55,34

67,73

54,51

8,37

LUBUSKIE

12,75

15,02

25,01

34,85

24,42

21,16

10,92

23,70

5,82

5,52

ŁÓDZKIE

1 539,63

1 199,76

2 168,40

1 322,63

1 209,60

2 735,41

2 377,21

1 274,76

659,66

530,95

452,30

MAŁOPOLSKIE

37,55

85,82

378,12

60,31

113,42

212,83

357,52

160,98

64,64

88,18

14,49

MAZOWIECKIE

288,53

878,96

1 739,18

460,11

596,47

833,87

742,87

316,90

172,51

84,41

43,13

OPOLSKIE

17,73

22,23

66,50

6,05

80,74

36,27

69,93

22,69

11,59

7,17

7,53

PODKARPACKIE

28,82

57,53

277,36

72,52

140,09

92,11

300,18

36,61

25,31

26,81

33,12

PODLASKIE

124,85

103,91

148,20

156,75

97,19

199,30

255,96

52,53

31,23

45,33

33,27

POMORSKIE

210,38

288,04

561,47

314,36

295,97

576,53

499,59

224,54

42,36

89,25

36,53

ŚLĄSKIE

157,51

322,81

431,64

132,08

251,75

320,88

535,08

234,06

168,33

48,07

33,97

ŚWIĘTOKRZYSKIE

43,86

66,64

69,82

35,39

55,04

98,33

191,47

47,97

18,26

22,43

8,56

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

8,61

12,85

65,59

43,28

53,76

52,22

113,90

55,30

7,39

27,48

4,61

WIELKOPOLSKIE

213,89

154,71

1 099,62

256,50

261,95

664,81

588,08

244,67

146,69

126,82

21,50

ZACHODNIOPOMORSKIE

84,00

65,42

66,85

45,59

19,00

112,02

149,42

25,13

9,56

51,34

26,55

Łącznie

3 569,96

 492,12

 036,30

 700,49

4 209,79

 338,76

 255,48

 097,22

 264,47

 047,02

 000,17

Rycina 7. Koszty leczenia krztuśca w latach 2010–2020 [w tys. zł]

Zgodnie z danymi NFZ w 2020 r. świadczeń związanych z leczeniem krztuśca udzielono 790 pacjentom – o ok. 47% mniej niż w 2019 r. i niemal 9-krotnie mniej niż w 2016 r. W 2020 r. największą liczbę pacjentów odnotowano w woj. łódzkim (180) i mazowieckim (123), najmniejszą natomiast w województwie warmińsko-mazurskim (3149). Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 30.

Pacjentów, u których w 2020 r. rozliczono świadczenia z rozpoznaniem krztuśca odnotowano w następujących powiatach i miastach na prawach powiatów: kłodzkim, Legnicy, ząbkowickim, lipnowskim, radziejowskim, Włocławku, włocławskim, bialskim, biłgorajskim, lubelskim, łukowskim, włodawskim, zamojskim, słubickim, sulęcińskim, kutnowskim, łaskim, łowickim, pajęczańskim, piotrkowskim, rawskim, Skierniewicach, bocheńskim, krakowskim, limanowskim, nowotarskim, Tarnowie, wadowickim, wielickim, makowskim, mińskim, piaseczyńskim, Płocku, płockim, siedleckim, wyszkowskim, kluczborskim, Opolu, brzozowskim, krośnieńskim, niżańskim, przemyskim, rzeszowskim, suwalskim, Suwałkach, zambrowskim, gdyńskim, słupskim, wejherowskim, Bielsku-Białej, Częstochowie, lublinieckim, Mysłowicach, raciborskim, Zabrzu, żywieckim, Elblągu, pilskim, Poznaniu, gryfickim, kołobrzeskim, pyrzyckim, stargardzkim, Szczecinie, szczecineckim (w żadnym liczba chorych nie przekroczyła 5) oraz oleśnickim, średzkim, zgorzeleckim, brzezińskim, opoczyńskim, skierniewickim, dąbrowskim, nowosądeckim, tarnowskim, nowodworskim, płońskim, pruszkowskim, jarosławskim, jasielskim, Rzeszowie, Stalowowolskim, białostockim, wysokomazowieckim, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, tarnogórskim, kępińskim, konińskim, tureckim, Koszalinie. Największą liczbę pacjentów odnotowano we Wrocławiu, wrocławskim, toruńskim, Łodzi, radomszczańskim, Krakowie, ciechanowskim, Warszawie, Białymstoku i Łomży.

Tabela 30. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z leczeniem krztuśca w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

123

205

356

162

177

412

572

271

180

212

84

DOLNOŚLĄSKIE

100

88

231

129

122

179

479

197

152

78

66

KUJAWSKO-POMORSKIE

53

123

194

96

276

416

556

294

180

55

25

LUBELSKIE

20

63

123

20

53

135

152

98

43

23

20

LUBUSKIE

5

8

18

13

56

50

13

30

5

8

ŁÓDZKIE

589

514

1 214

616

703

1 265

1 250

560

355

279

180

MAŁOPOLSKIE

66

164

370

148

155

264

613

235

96

165

65

MAZOWIECKIE

200

487

927

377

343

755

661

328

221

203

123

OPOLSKIE

15

20

42

15

73

36

114

26

10

5

5

PODKARPACKIE

40

33

139

71

78

111

454

87

46

68

33

PODLASKIE

483

308

773

564

241

390

503

130

66

101

74

POMORSKIE

66

132

193

145

125

271

314

168

48

74

30

ŚLĄSKIE

100

212

285

112

171

307

418

112

94

40

33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

18

45

43

29

61

45

110

40

20

25

5

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

23

13

55

28

49

40

124

40

10

35

3

WIELKOPOLSKIE

60

62

611

101

119

313

353

167

84

88

20

ZACHODNIOPOMORSKIE

15

38

40

43

29

145

107

48

36

41

20

Łącznie

1 972

2 511

5 609

2 665

2 771

5 137

6 825

2 810

1 668

1 493

790

Najczęściej świadczeń udzielano pacjentom w wieku między 10. a 20. rokiem życia oraz pacjentom do lat 5 – obie grupy łącznie w latach 2010–2020 stanowiły średnio połowę wszystkich pacjentów. Szczegółowe dane przedstawiono na Rycinie 8.

Rycina 8. Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń z powodu krztuśca w podziale na grupy wiekowe

W 2020 r. udzielono ogółem ponad 1 tys. świadczeń finansowanych ze środków publicznych – ponad 9-krotnie mniej niż w roku 2016. Oczywiście największej liczby świadczeń udzielono w województwach, w których największa liczba pacjentów była leczona, tj. w woj. łódzkim i mazowieckim. W latach 2010–2020 największej liczby świadczeń udzielano pacjentom w wieku powyżej do 5 lat i 10–20 lat. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 31 oraz na Rycinie 9.

Tabela 31. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z krztuścem w latach 2010–2020 w podziale na województwa

Województwo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bd.

171

258

481

236

230

531

793

341

220

264

108

DOLNOŚLĄSKIE

149

127

341

220

180

284

779

332

253

107

100

KUJAWSKO-POMORSKIE

59

166

249

122

341

554

705

365

209

74

38

LUBELSKIE

25

83

177

34

58

188

232

119

43

42

20

LUBUSKIE

5

8

26

17

81

71

13

30

5

10

ŁÓDZKIE

838

695

1 726

821

945

1 655

1 700

730

449

358

243

MAŁOPOLSKIE

114

250

623

218

230

320

874

306

120

220

96

MAZOWIECKIE

235

597

1 130

455

394

886

788

421

262

259

142

OPOLSKIE

18

20

59

21

88

42

157

27

10

5

5

PODKARPACKIE

54

37

164

80

83

181

702

110

47

68

33

PODLASKIE

674

429

1 169

934

372

545

724

183

96

144

92

POMORSKIE

75

154

236

185

154

371

461

256

62

99

36

ŚLĄSKIE

138

287

419

142

204

446

589

157

129

68

60

ŚWIĘTOKRZYSKIE

20

49

63

35

78

55

127

49

20

42

5

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

23

13

86

34

54

50

172

43

10

37

3

WIELKOPOLSKIE

70

66

868

138

139

433

520

259

120

114

20

ZACHODNIOPOMORSKIE

19

56

53

58

42

188

155

50

49

42

39

Łącznie

2 684

3 292

7 866

3 748

3 586

6 805

9 546

3 758

2 126

1 944

1 047

Rycina 9. Liczba świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielonych w związku z krztuścem w latach 2010–2020 w podziale na grupy wiekowe

Z wykorzystaniem danych przedstawionych powyżej oszacowano, że średnia liczba świadczeń w przeliczeniu na jednego pacjenta w latach 2010–2020 zawierała się w przedziale od 1,27 świadczenia w 2018 do 1,41 świadczenia w 2013 r. Z kolei średni koszt 1 świadczenia wzrósł z 1 360 zł w 2010 r. do 960 zł w 2020 r.
( o ok. 30%). Szczegółowe wyniki oszacowań przedstawiono w Tabeli 32.

Tabela 32. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia krztuśca w latach 2010–2020, oszacowane na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A

średnia liczba świadczeń / pacjent

1,36

1,31

1,40

1,41

1,29

1,32

1,40

1,34

1,27

1,30

1,32

B

średni koszt / świadczenie

1,33

1,36

1,15

0,99

1,17

1,23

0,97

1,09

1,07

1,05

0,96

C

średni koszt / pacjent [B × C]

1,81

1,79

1,61

1,39

1,52

1,62

1,36

1,46

1,36

1,37

1,27

Na podstawie powyższych oszacowań wykonano prognozę średniego kosztu leczenia 1 pacjenta w latach 2021–2030 przy zastosowaniu regresji liniowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia danych za rok 2020. Prognozy dokonano na dwa sposoby: w pierwszym prognozowano średni koszt leczenia 1 pacjenta na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019 („Prognoza 1”), w drugim dokonano prognozy średniej liczby świadczeń przypadającej na 1 pacjenta oraz prognozy średniego kosztu jednego świadczenia na podstawie danych za lata 2010–2020 i 2010–2019, zaś średni koszt leczenia 1 pacjenta stanowi iloczyn powyższych parametrów („Prognoza 2”).

Zgodnie z otrzymanymi wynikami średni koszt leczenia krztuśca u 1 pacjenta może wynieść w 2030 r. od 800 zł do 830 zł ( o ok. 13%-17% w stosunku do roku 2020). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 33.

Tabela 33. Średnia liczba świadczeń, średni koszt świadczenia oraz średni koszt leczenia krztuśca w latach 2021–2030 – prognoza na podst. danych NFZ [w tys. zł]

Parametr

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

1,22

1,18

1,13

1,08

1,03

0,99

0,94

0,89

0,85

0,80

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

1,31

1,30

1,29

1,29

1,28

1,28

1,27

1,26

1,26

1,25

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

0,94

0,91

0,88

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,66

D

średni koszt / pacjent – B × C („Prognoza 2”)

1,23

1,18

1,14

1,09

1,05

1,00

0,96

0,92

0,88

0,83

prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019

A

średni koszt / pacjent – prognoza („Prognoza 1”)

1,22

1,18

1,13

1,08

1,04

0,99

0,94

0,90

0,85

0,80

B

średnia liczba świadczeń / pacjent – prognoza

1,30

1,29

1,28

1,28

1,27

1,26

1,26

1,25

1,24

1,24

C

średni koszt / świadczenie – prognoza

0,95

0,92

0,89

0,86

0,83

0,80

0,77

0,74

0,71

0,68

D

średni koszt / pacjent – B × C („Prognoza 2”)

1,23

1,19

1,14

1,10

1,05

1,01

0,97

0,93

0,89

0,84

Wyniki oszacowań – Scenariusz I

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych oszacowań liczba osób chorych na krztusiec wśród osób niezaszczepionych może wynieść w Scenariuszu I. w Wariancie 2C (patrz: 7.3.) 1 137 osób w 2030 r., co stanowi niemal 2-krotny wzrost względem roku 2021. Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 34.

Tabela 34. Prognozowana liczba chorych wśród osób niezaszczepionych p/krztuścowi – prognoza na lata 2021–2030 na podstawie danych PZH (Scenariusz I.)

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Wariant 1

A

109

116

123

130

138

146

154

161

169

180

B

127

136

145

156

168

179

190

201

212

227

C

29

30

31

32

34

35

36

38

39

41

Wariant 2

A

45

48

51

55

58

62

66

69

73

78

B

401

428

460

497

536

576

614

650

686

738

C

655

694

741

792

848

905

959

1 011

1 062

1 137

Wariant 3

A

361

385

411

440

470

500

529

557

584

621

B

37

39

41

43

46

49

51

53

56

59

C

25

26

27

28

30

31

32

33

35

36

Wariant 4

12

12

12

13

13

13

14

14

15

15

Koszt świadczeń udzielanych osobom niezaszczepionym stanowi iloczyn prognozowanej liczby osób chorych wśród niezaszczepionych i prognozowanego średniego kosztu leczenia 1 pacjenta. Najwyższy prognozowany koszt otrzymano w Wariancie 2C (w którym prognozowano najwyższą liczbę niezaszczepionych) – oszacowano, że może wynieść od ok. 800 tys. zł w 2021 r. do ponad 950 tys. zł w 2030 r. ( o ok. 20% w ciągu 10 lat). Szczegółowe wyniki przedstawiono w Tabeli 35 i 36.

Tabela 35. Prognozowany koszt świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielonych w związku z leczeniem krztuśca osobom niezaszczepionym p/krztuścowi w latach 2021–2030 w Scenariuszu I. – „Prognoza 1” na podstawie danych NFZ i PZH [w tys. zł]

Wariant oszacowań

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2020 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

133,57

135,96

138,21

140,47

142,48

144,00

144,36

143,97

142,74

143,35

B

155,28

159,53

164,08

168,83

173,27

177,00

179,00

179,75

179,28

181,57

C

34,90

34,98

34,98

34,92

34,76

34,50

34,06

33,49

32,81

32,37

Wariant 2

A

54,95

56,24

57,59

58,98

60,24

61,27

61,73

61,79

61,46

61,99

B

489,88

503,16

519,47

537,10

553,88

568,27

576,73

580,42

580,01

589,59

C

800,93

816,11

835,55

856,64

876,48

892,95

901,06

902,28

897,82

907,60

Wariant 3

A

441,30

452,34

464,04

475,61

485,83

493,77

497,19

497,10

493,77

496,19

B

45,05

45,76

46,39

47,00

47,54

47,92

47,94

47,73

47,26

47,36

C

30,43

30,73

30,79

30,76

30,68

30,53

30,21

29,85

29,35

29,05

Wariant 4

14,13

14,02

13,88

13,72

13,51

13,27

12,98

12,65

12,29

11,99

Prognoza z uwzględnieniem danych z lat 2010–2019 („Prognoza 1”)

Wariant 1

A

133,76

136,19

138,47

140,78

142,84

144,42

144,83

144,50

143,33

144,02

B

155,50

159,80

164,40

169,21

173,71

177,51

179,58

180,41

180,02

182,42

C

34,95

35,04

35,05

35,00

34,85

34,60

34,17

33,62

32,94

32,52

Wariant 2

A

55,03

56,33

57,70

59,11

60,40

61,44

61,93

62,01

61,71

62,28

B

490,58

504,00

520,47

538,29

555,28

569,91

578,60

582,55

582,41

592,33

C

802,07

817,47

837,17

858,54

878,70

895,51

903,99

905,59

901,53

911,82

Wariant 3

A

441,93

453,10

464,94

476,66

487,06

495,19

498,81

498,92

495,81

498,49

B

45,12

45,84

46,48

47,11

47,66

48,06

48,09

47,91

47,46

47,58

C

30,47

30,78

30,85

30,83

30,76

30,61

30,30

29,96

29,47

29,19

Wariant 4

14,15

14,04

13,91

13,75

13,54

13,31

13,02